ก่อนตรวจคอนโดอ่านตรงนี้

ที่มาของการตรวจสอบคอนโดมิเนียม

       ปัจจุบันมีการขยายตัวเกี่ยวกับที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเป็นปริมาณมาก แต่ความรู้ของผู้อยู่อาศัยในอาคารสูงเกี่ยวกับความปลอดภัยยังมีไม่มาก เช่น กฎหมายควบคุมอาคารได้กำหนดให้ ห้องพักต้องติดตั้ง เครื่องเตือนภัยแบบอัตโนมัติ ในห้องพักและทางเดินให้เพียงพอ ต้องมีสัญญาณเตือนภัยแต่ละชั้น และมีเสียงดังเพียงพอให้ได้ยินทุกห้อง ต้องมีทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ  ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ต้องมี บันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟต้องมีระบบระบายอากาศหรือระบบอัดอากาศที่เพียงพอ  ต้องมีระบบท่อยืน ต้องมีระบบน้ำฉีดอัตโนมัติ เหล่านี้ผู้ซื้อมักไม่คำนึงถึงเมื่อซื้อหรือเมื่อตรวจรับห้องพัก โดยคิดว่าเป็นของส่วนกลางของอาคาร ซึ่งจุดนี้เองผู้ก่อสร้างที่ขาดความรับผิดชอบ ได้ละเลยในการก่อสร้างและติดตั้ง อุปกรณ์เหล่านี้

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข เมื่อผู้ซื้อห้องพัก ทำการตรวจรับห้องก่อนโอน มีความจำเป็นต้องทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบความปลอดภัย ที่อยู่ในห้องพัก เช่น ระบบเตือนภัยแบบอัตโนมัติต่าง ๆ ความดังของกระดิ่งเตือนภัย ความสว่างของทางหนีไฟ หรือประตูหนีไฟในชั้นที่ผู้พักอาศัยอยู่ ซึ่งเมื่อทำการตรวจและขอแก้ไข คิดว่าน่าจะมีโอกาสต่อรองกับเจ้าของโครงการได้ แต่ถ้าท่านรับโอนไปแล้วคิดว่ายากมากถ้าจะได้รับการแก้ไขอุปกรณ์เหล่านี้ ทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าผู้พักอาศัยทุกห้องทุกชั้น คำนึงถึงความปลอดภัยและทำการตรวจสอบระบบเตือนภัยกันหมด อาคารที่ท่านอยู่ก็จะมีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น 

confidentwork.com